Trách nhiệm xã hội

27 năm trong ngành tuy không phải là thời gian dài nhưng Tiến Tuấn luôn tự hào với những đóng góp của mình cho cộng đồng và xã hội. Tại Tiến Tuấn, bốn mối quan tâm hàng đầu trong các hoạt động xã hội được Công ty xác định là:

Với khách hàng: Quan niệm sự phát triển của khách hàng chính là sự phát triển của chính mình, công ty luôn cam kết và thực hiện đúng cam kết với khách hàng, luôn đồng hành cùng khách hàng trong mỗi gian đoạn phát triển vì mục tiêu hợp tác phát triển bền vững của các bên.

Với đối tác cung cấp: Trong quan hệ với các đối tác cung cấp, công ty xác định đối tác là bạn đường dài, cùng hợp tác trên cơ sở minh bạch, công bằng, vì sự phát triển lâu dài.

Nhân viên công ty: Công ty luôn tạo môi trường làm việc cạnh tranh, lành mạnh, năng động, tạo động lực làm việc, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty.

Với cộng đồng xã hội, Hàng năm Tiến Tuấn đều có tham gia đóng góp cho cộng đồng thông qua các hình thức như tài trợ gây quỹ từ thiện, tài trợ học bổng cho trường đại học, xây dựng quỹ hiếu học, các chương trình hoạt động cộng đồng v.v...