Tại Tiến Tuấn, quyết tâm thay đổi chính là động lực thúc đẩy mọi thành viên trong công ty làm việc không mệt mỏi vì mục tiêu giúp cho ngành dược thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng thay đổi và phát triển. Nhờ đó, mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các loại thuốc và nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống của mình. Làm việc tại Tiến Tuấn không chỉ là niềm tự hào được cống hiến sức mình cho xã hội mà còn được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tiến Tuấn ban hành Bộ quy tắc ứng xử, là một phần trong Chính sách nhân sự, quy định rõ các quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi cán bộ công nhân viên và cách thức áp dụng các quy chuẩn này trong công việc hằng ngày.

  


Bộ quy tắc ứng xử